Rättvisa Vindar vid Regna bildades i juni 2021 efter att en tidig inbjudan till dialog skickats ut till ett antal sakägare i området från Stena Renewable där de informerade om att de hade för avsikt att bygga runt 35 st, nästan 300 m höga vindkraftverk i en zon i området Mörtsjö.

Stadgar

  1. Föreningens namn: Rättvisa Vindar Vid Regna.
  2. Föreningens syfte är att inom Finspångs kommun tillvarata intressen inom naturskydd och miljöskydd. Föreningen ska aktivt arbeta för landskapets särart i vårt svenska kulturarv samt förhindra etableringar, som negativt påverkar människors livsmiljöer. Föreningen har sitt säte vid Ålsjön i Finspångs kommun.
  3. Styrelsen består av minst 4 och max 12 ledamöter. Ordförande för mötet väljs vid varje årsmöte. Hälften av ledamöterna väljs på två år och resterande på ett år. En sammankallade i ledningsgruppen utses.
  4. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, som alla är firmatecknare var för sig.
  5. Föreningens räkenskapsår är augusti/augusti och årsmötet utser en revisor, vars berättelse behandlas av årsmötet.
  6. Medlemsavgiften beslutas vid varje årsmöte, som hålls före augusti månads utgång. Medlemskap fås efter betalning av medlemsavgift.
  7. Styrelsen sammanträder på uppdrag av ordföranden eller då någon av ledamöterna kräver det.
  8. Ytterligare ledamöter kan tas upp i styrelsen, när RVVR utvidgas.
  9. För stadgeändring och upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet. Disponering av tillgångar, då föreningen upplöses, beslutas av årsmötet.

Styrelsen