Brevens bruk: Natur- och kulturmiljön hotas av vindkraftspark

I slutet av september planerar länsstyrelserna i Örebro och Östergötland att inviga det gemensamma naturreservatet Brevens tallskogar. Skogsägaren, Brevens bruk AB, har fått sammanlagt 122 miljoner kronor, varav 64,6 miljoner från länsstyrelsen i Örebro, i ersättning för att upplåta marken. Redan före invigningen är reservatet hotat av bruksbolagets planer på att lägga en av Mellansveriges största vindkraftsparker i direkt anslutning till reservatet samt inom syn- och hörhåll för de kulturklassade miljöerna i samhällena Brevens bruk och Högsjö.

Hittills har det mesta av publiciteten och debatten kring vindkraftsetablering rört områden i norra Sverige och man får ett intryck av att den stora expansionen av vindkraft som nu planeras sker i norr i relativt obebyggda områden. Men även de södra delarna av landet och relativt tätbebyggda områden kommer att beröras. Ett exempel på detta är den vindkraftpark som planeras söder och öster om samhället Brevens bruk i sydöstra Närke där man undersöker möjligheten att bygga som mest 49 stycken 280 meter höga vindkraftverk.

Redan på projekteringsstadiet väcker planerna flera stora frågor. Huvuddelen av vindsnurrorna kommer att ligga på tre sidor av det naturreservat, Brevens tallskogar, vilket inrättades så sent som år 2018 då markägaren, Brevens bruk AB, fick sammanlagt 122 milj. kr i ersättning från länsstyrelserna i Linköping och Örebro för detta. I den beskrivning av reservatet som man kan läsa på länsstyrelsernas hemsidor framhålls bland annat att: ”Du står nu långt från större vägar i ett av länets få tysta områden. I stället för bilbrus kan du njuta av fågelsång och vindens sus.”

Man behöver inte vara expert på ljudutbredning för att förstå att reservatet i sin helhet kommer att läggas under en bullermatta från vindkraften…

Man behöver inte vara expert på ljudutbredning för att förstå att reservatet i sin helhet kommer att läggas under en bullermatta från vindkraften liksom att det unika djurliv man vill värna om kommer att bli allvarligt stört varför en stor del med meningen med reservatet går förlorad. Detta leder direkt till frågan om länsstyrelserna var medvetna om planerna när de 122 miljonerna betalades ut eller om man helt enkelt blivit lurad?

Området söder om Brevens bruk är visserligen klassat som av riksintresse för vindkraftutbyggnad i Örebro kommuns översiktsplan men detta område är numera nästan helt överlappat av naturreservatet, endast en liten remsa öster om naturreservatet återstår av riksintresset för vindkraft i området sydost om Brevens bruk varför detta riksintresse torde vara överspelat. Området nordost om bruket nämns inte i kommunens översiktsplan.

En annan fråga är vad den planerade vindkraften får för effekt på samhällena Brevens bruk och Högsjö.

En annan fråga är vad den planerade vindkraften får för effekt på samhällena Brevens bruk och Högsjö. Som framgår av kartan är bägge klassade som av riksintresse för kulturmiljön i kommunernas områdesplaner. Detta tycks vara av totalt ointresse hos exploatören. Man tycks ha haft vissa dialoger med tre av de fyra berörda kommunerna: Finspång i Östergötlands län, Örebro och Hallsberg i Örebro län men inte med Vingåker i Södermanlands län.

I dag medför kulturminnesstämpeln att innevånarna i Brevens bruk är underkastade en hel del restriktioner vad gäller eget byggande men 280 meter höga vindkrafttorn på en platå 50 meter över samhällets marknivå tycks vara OK. Överhuvudtaget gör vindkraftparkens placering, i två län och tre kommuner medan ett tredje län och en kommun berörs indirekt, att hela beslutsprocessen blir fragmentiserad och nästan omöjlig att överblicka för oss som är berörda. Detta verkar kunna utnyttjas av exploatören. Ingen av de offentliga beslutsfattarna verkar ha någon helhetssyn på den sammanlagda etableringen i området.

Våra försök att få en klar bild av den faktiska beslutsprocessen har inte lyckats hittills.

Våra försök att få en klar bild av den faktiska beslutsprocessen har inte lyckats hittills. En viktig intressent är Örebro kommun som ju har vetorätt vad gäller två av områdena men när vi försöker få veta hur frågan bereds och vem som fattar beslut har vi fått minst sagt luddiga svar. Samma gäller Länsstyrelsen i Östergötland som endast hänvisar till hemsidan hos Örebro län där man beskriver naturreservatet. Länsstyrelsen i Örebro menar att man inte kan ta ställning innan det kommit in en formell ansökan trots att bägge länsstyrelserna, med tanke på de 122 miljonerna, borde vara en väl så stor sakägare vars åsikt vore värdefull för såväl oss drabbade som för exploatören på ett tidigt stadium. Vi har också skrivit direkt till landshövding Maria Larsson om detta men inte fått något svar. Det skall bli spännande att höra vad som kommer att sägas från det hållet i festtalen kring naturreservatets invigning.

Våra frågor är nu:

Kan länsstyrelsen acceptera den planerade vindkraften med tanke på vad man investerat i naturreservatet och, om man kan det, hur försvarar man i så fall att man lagt ut många miljoner av offentliga medel i onödan?

Hur ser den kommunala beslutsgången ut? Vilken nämnd är inblandad? Hur ser berörda kommunpolitiker i Örebro på planerna att lägga en av Mellansveriges största vindkraftparker tätt inpå vad som beskrivs som en av länets bäst bevarade bruksmiljöer?

Sker det någon samordning mellan beslutsfattarna i berörda kommuner och länsstyrelser? Sker någon kontakt med Vingåkers kommun vars invånare också blir berörda av vindkraftsparken?

Och sist men inte minst, förstår ni kommunpolitiker vad det innebär för oss som bor i Brevens bruk att få vår livsmiljö förstörd?

Vi känner oss redan i dag som en bortglömd del av kommunen och vid årsskiftet läggs busslinjen till Örebro ner.

Vi känner oss redan i dag som en bortglömd del av kommunen och vid årsskiftet läggs busslinjen till Örebro ner.

Det enda vi har är den fina, tysta miljön som i dag lockar både till turism och boende. Se till att inte den förstörs!

Svante Sjöberg

Ordförande för Brevens natur- och kulturmiljöförening

https://www.na.se/artikel/brevens-bruk-natur-och-kulturmiljon-hotas-av-vindkraftspark

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *