SR Energy avser att kalla till ett kompletterade samråd innan sommaren med efterföljande ansökan innan årsskiftet

Styrelsen i RVVR har efter ett möte med SR Energy blivit informerade om att de avser att kalla till ett kompletterande samråd innan sommaren. Anledningen till detta är enligt SR Energy att det har gått så lång tid sedan det första samrådet i Regna 2021 samt att deras planer förändrats. Inga detaljerade planer presenterades, men det framgick under mötet att den norra delen av projektområdet, i anslutning till reservatet Brevens Tallskogar inte längre var aktuellt och att det nu enbart är den södra delen av projektområdet som avses exploateras.

Trots propåer från RVVR så kommer samrådet som tidigare i Regna att ske i form av en utställning där de som drabbas informeras om planerna och därefter så räknar SR Energy med att skicka in sin ansökan till Miljöprövningsdelegation på Länsstyrelsen i Östergötland innan årsskiftet.

Styrelsen i RVVR finner det ytterst anmärkningsvärt att SR Energy fortsätter med sina planer i Mörtsjö(Regna) trots att Finspångs kommun nyligen bildat den beredningsgrupp som ska utreda om det överhuvudtaget går att bygga massiv, industriell vindkraft och i så fall var utan att kostnaden blir för hög för natur, miljö och närboende. Beredningsgruppens arbete med ett tillägg till översiktsplan(TÖP) beräknas att ta 2-3 år och vara klart först 2025-2026.

– Att inte invänta den vindbruksplan som beslutats om av kommunfullmäktige i Finspångs kommun och som ska präglas av transparens och medborgardialog kan inte tolkas som något annat fullständigt respektlöst mot våra folkvalda, den demokratiska processen och inte minst alla skattebetalande kommunmedborgare i Regna med omnejd. RVVR förutsätter att Finspångs kommun lägger in sitt veto mot en etablering i Mörtsjö om SR Energy ansöker innan vindbruksplanen är klar och beslutad om, säger Lars Dahl, ordförande i RVVR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *