Vi bevakar Finspångs kommuns beredningsarbete med tematiskt tillägg om vindkraft – vindbruksplan.

Det tematiska tillägget för vindkraft som just nu arbetas fram i Finspång kan få stor betydelse för boende och företagare i kommunen. Föreningarna RVNO och RVVR lägger nu fokus på att följa beredningsarbetet och bildar en projektgrupp.

Pressmeddelande RVNO och RVVR

– Hur det tematiska tillägget utformas är viktigt för våra medlemmar och för många boende i kommunen. Vi ser det som vår skyldighet att bevaka frågan noga. Tillsammans med RVVR kommer vi från och med nu att följa beredningsarbetet och ser fram emot en öppen och transparent process, där man fattar informerade beslut baserat på objektiv kunskapsinhämtning. Och där medborgarna hålls informerade och får vara delaktiga, säger Catharina Roos, vice ordförande i RVNO och ordförande i den nybildade RV projektgrupp.

I juni 2022 fick miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun uppdraget att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg till den kommunala översiktsplanen (TÖP), avseende vindkraft. Vid sitt sammanträde igår diskuterade kommunfullmäktige arbetsgången och beslutade vilka elva ledamöter som ska ingå i den särskilda beredningen.

Beredningens uppdrag är att vara ett stöd i strategiska vägval i arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg för vindkraft. Här ingår att ta del av nulägesbeskrivningar, statistik och fakta, utforma planförslag och ge återkoppling under arbetets gång. Kommunen skriver på sin webb:

”I uppdraget ingår även att fatta beslut om bland annat samråd och granskning enligt Plan- och bygglagen samt slutligen att föreslå kommunfullmäktige att anta det tematiska tillägget för vindkraft. I uppdraget ingår att besluta om, delta i planering och genomförande av medborgardialoger i enlighet med plan- och bygglagens lägsta krav.”

I plan- och bygglagen, PBL 4 kap 27 §, står vidare att läsa:

”När planen ändras ska sambanden med och konsekvenserna för den som helhet redovisas.”

Hur det tematiska tillägget utformas av viktigt för både boende och företagare i kommunen. Därför bildar Rättvisa vindar norra Östergötland, RVNO, och Rättvisa vindar vid Regna, RVVR, nu en projektgrupp med uppdrag att följa den nya beredningens arbete.

– Vi var på plats i fullmäktige igår och kunde med glädje konstatera att partierna var överens om vikten av öppenhet i processen. Vi känner stor tillförsikt inför det kommande beredningsarbetet och står på alla sätt till förfogande med våra erfarenheter och kunskaper, säger Catharina Roos.

En viktig aspekt i processen är Århuskonventionen, som arbetats fram inom FN och som trädde i kraft i Sverige 2005. Den innebär bland annat att medborgare som berörs av miljöbeslut har rätt till information och att vara delaktiga i beslutsprocessen. I förarbetena (proposition 2004/05:65) tydliggörs syftet med att införliva Århuskonventionen i svensk rätt:

Att ”främja miljöskyddet genom att på ett tydligare sätt än i dag garantera
tillgång till miljöinformation, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och rättslig prövning i miljöfrågor.”

Kommunens nya beredningsgrupp har fått namnet Beredning för tematiskt tillägg om vindkraft. Beredningsarbetet beräknas ta tre år. Därefter kommer kommunfullmäktige att fatta beslut.

Kontakt
Catharina Roos, ordförande RV projektgrupp och vice ordförande RVNO
kontakt@rvno.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *